快捷搜索:

感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)原文,翻译,赏析

感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)原文:

感遇十二首1

【其一】

兰叶春葳蕤2,桂华秋皎洁。

欣欣此买卖,自尔为佳节。

谁知林栖者3,闻风坐相悦4。

草木有素心5,何求丽人折6。

【其二】

幽人归独卧,滞虑洗孤清。

持此谢高鸟,因之传远情。

早晚怀空意,人谁感至精?

飞沉理自隔,何所慰吾诚?

【其三】

鱼游乐深池,鸟栖欲高枝。

嗟尔蜉蝣羽,薨薨亦作甚。

有生岂不化,所感奚若斯。

神理日微灭,吾心安得知。

浩叹杨朱子,枉然泣路岐。

【其四】

孤鸿海上来,池潢不敢顾⑷。

侧见双翠鸟⑸,巢在三珠树⑹。

矫矫珍木巅,得无金丸惧⑺?

美服患人指⑻,高明逼神恶⑼?

今我游冥冥⑽,弋者何所慕⑾!

【其五】

吴越数千里,梦寐今夕见。

形骸非我亲,衾枕即乡县。

化蝶犹不识,川鱼安可羡。

海上有仙山,归期觉神变。

【其六】

西日下山隐,北风乘夕流。

燕雀感昏旦,檐楹呼佳偶。

鸿鹄虽自远,哀音非所求。

朱紫弃疵贱,下士尝殷忧。

众情累外物,恕己忘内修。

感叹长如斯,使我心悠悠。

【其七】

江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖,自有岁寒心⑿。

可以荐嘉客⒀,怎样如何阻重深。

运命唯所遇,轮回弗成寻。

徒言树桃李⒁,此木岂无阴。

【其八】

长日徒离忧,临风怀蹇修。

丽人何处所,孤客空悠悠。

青鸟跂不至,朱鳖谁云浮。

夜分起踯躅,时逝曷淹留。

【其九】

抱影吟中夜,谁闻此太息。

丽人适异方,庭树含幽色。

白云愁不见,沧海飞无翼。

凤凰一朝来,竹花斯可食。

【其十】

汉上有游女,求思安可得⒂。

袖中一札书,欲寄双飞翼⒃。

冥冥愁不见,耿耿徒缄忆⒄。

紫兰秀空蹊,皓露夺幽色。

馨喷鼻岁欲晚,感叹情何极⒅。

白云在南山⒆,日暮长嗟叹⒇。

【其十一】

我有他乡忆,宛在云溶溶。

凭此目不觏,要之心所钟。

但欲附高鸟,安敢攀飞龙。

至精无感遇,悲惋填宇量气度。

归来扣寥寂,人愿天岂从?

【其十二】

闭门迹群化,凭林结所思。

啸叹此寒木,畴昔乃芳蕤。

旭日凤安在,日暮蝉独悲。

浩思极中夜,深嗟欲待谁。

所怀诚已矣,既往弗成追。

鼎食非吾事,云仙尝我期。

胡越方杳杳,车马何迟迟。

天壤一何异,风趣卧帘帷。

感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)拼音解读:

gǎn yù shí èr shǒu 1

【qí yī 】

lán yè chūn wēi ruí 2,guì huá qiū jiǎo jié 。

xīn xīn cǐ shēng yì ,zì ěr wéi jiā jiē 。

shuí zhī lín qī zhě 3,wén fēng zuò xiàng yuè 4。

cǎo mù yǒu běn xīn 5,hé qiú měi rén shé 6。

【qí èr 】

yōu rén guī dú wò ,zhì lǜ xǐ gū qīng 。

chí cǐ xiè gāo niǎo ,yīn zhī chuán yuǎn qíng 。

rì xī huái kōng yì ,rén shuí gǎn zhì jīng ?

fēi chén lǐ zì gé ,hé suǒ wèi wú chéng ?

【qí sān 】

yú yóu lè shēn chí ,niǎo qī yù gāo zhī 。

jiē ěr fú yóu yǔ ,hōng hōng yì hé wéi 。

yǒu shēng qǐ bú huà ,suǒ gǎn xī ruò sī 。

shén lǐ rì wēi miè ,wú xīn ān dé zhī 。

hào tàn yáng zhū zǐ ,tú rán qì lù qí 。

【qí sì 】

gū hóng hǎi shàng lái ,chí huáng bú gǎn gù ⑷。

cè jiàn shuāng cuì niǎo ⑸,cháo zài sān zhū shù ⑹。

jiǎo jiǎo zhēn mù diān ,dé wú jīn wán jù ⑺?

měi fú huàn rén zhǐ ⑻,gāo míng bī shén è ⑼?

jīn wǒ yóu míng míng ⑽,yì zhě hé suǒ mù ⑾!

【qí wǔ 】

wú yuè shù qiān lǐ ,mèng mèi jīn xī jiàn 。

xíng hái fēi wǒ qīn ,qīn zhěn jí xiāng xiàn 。

huà dié yóu bú shí ,chuān yú ān kě xiàn 。

hǎi shàng yǒu xiān shān ,guī qī jiào shén biàn 。

【qí liù 】

xī rì xià shān yǐn ,běi fēng chéng xī liú 。

yàn què gǎn hūn dàn ,yán yíng hū pǐ chóu 。

hóng hú suī zì yuǎn ,āi yīn fēi suǒ qiú 。

guì rén qì cī jiàn ,xià shì cháng yīn yōu 。

zhòng qíng lèi wài wù ,shù jǐ wàng nèi xiū 。

gǎn tàn zhǎng rú cǐ ,shǐ wǒ xīn yōu yōu 。

【qí qī 】

jiāng nán yǒu dān jú ,jīng dōng yóu lǜ lín 。

qǐ yī dì qì nuǎn ,zì yǒu suì hán xīn ⑿。

kě yǐ jiàn jiā kè ⒀,nài hé zǔ zhòng shēn 。

yùn mìng wéi suǒ yù ,xún huán bú kě xún 。

tú yán shù táo lǐ ⒁,cǐ mù qǐ wú yīn 。

【qí bā 】

yǒng rì tú lí yōu ,lín fēng huái jiǎn xiū 。

měi rén hé chù suǒ ,gū kè kōng yōu yōu 。

qīng niǎo qí bú zhì ,zhū biē shuí yún fú 。

yè fèn qǐ zhí zhú ,shí shì hé yān liú 。

【qí jiǔ 】

bào yǐng yín zhōng yè ,shuí wén cǐ tàn xī 。

měi rén shì yì fāng ,tíng shù hán yōu sè 。

bái yún chóu bú jiàn ,cāng hǎi fēi wú yì 。

fèng huáng yī cháo lái ,zhú huā sī kě shí 。

【qí shí 】

hàn shàng yǒu yóu nǚ ,qiú sī ān kě dé ⒂。

xiù zhōng yī zhá shū ,yù jì shuāng fēi yì ⒃。

míng míng chóu bú jiàn ,gěng gěng tú jiān yì ⒄。

zǐ lán xiù kōng qī ,hào lù duó yōu sè 。

xīn xiāng suì yù wǎn ,gǎn tàn qíng hé jí ⒅。

bái yún zài nán shān ⒆,rì mù zhǎng tài xī ⒇。

【qí shí yī 】

wǒ yǒu yì xiāng yì ,wǎn zài yún róng róng 。

píng cǐ mù bú gòu ,yào zhī xīn suǒ zhōng 。

dàn yù fù gāo niǎo ,ān gǎn pān fēi lóng 。

zhì jīng wú gǎn yù ,bēi wǎn tián xīn xiōng 。

guī lái kòu jì mò ,rén yuàn tiān qǐ cóng ?

【qí shí èr 】

bì mén jì qún huà ,píng lín jié suǒ sī 。

xiào tàn cǐ hán mù ,chóu xī nǎi fāng ruí 。

cháo yáng fèng ān zài ,rì mù chán dú bēi 。

hào sī jí zhōng yè ,shēn jiē yù dài shuí 。

suǒ huái chéng yǐ yǐ ,jì wǎng bú kě zhuī 。

dǐng shí fēi wú shì ,yún xiān cháng wǒ qī 。

hú yuè fāng yǎo yǎo ,chē mǎ hé chí chí 。

tiān rǎng yī hé yì ,yōu mò wò lián wéi 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

张九龄

张九龄(678─740),唐闻名政治家、书生。字子寿,一名博物,韶州曲江(今广东韶关市)人。唐中宗景龙初(707)举进士,任校书郎。唐玄宗先天二年(713),登道侔伊吕科,升任右拾遣。后历任司勋员外郎、中书舍人、桂州都督、中书侍郎等职。曾因张说举荐,任集贤院学士。开元二十一年(733)任宰相,翌年迁中书令,兼修国史。后加金紫光禄大年夜夫。为相贤明,刚直不阿,敢于…详情

您可能还会对下面的文章感兴趣: